Udpluk af regeringens skatteforslag

« Tilbage
Dato: 14. oktober 2019
Traditionen tro fremlægger regeringen en liste over de lovforslag som de vil fremsætte i den kommende folketingssamling.

Nogle af forslagene er endnu ikke fremsat, så indholdet kendes ikke endnu. Det vides heller ikke om de bliver vedtaget eller ændret under lovgivningsarbejdet.
 
Når man ser ned over listen, kan følgende forslag fremhæves:

Ensartet bo- og gaveafgift ved generationsskifte
 

Formålet med ændringen er, at tilbagerulle lempelsen af bo- og gaveafgift ved overdragelse af erhvervsvirksomheder. Den tidligere regering fik vedtaget, at bo- og gaveafgift ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder gradvis blev nedsat til 5% i 2020.

Ophævelse af bestemmelsen medfører, at bo- og gaveafgifterne bliver de samme ved overdragelse af erhvervsvirksomhed som andre aktiver, som udgangspunkt 15%, hvis det er børn som skal videreføre virksomheden. Der foreslås ikke en ændring af metoder for at gennemføre generationsskifte. 
 
Det fremgår ikke hvornår lovændringen får virkning, men et forsigtigt gæt er den 1. oktober 2019. Forslaget forventes fremsat i slutningen af november 2019.

Fortsat beskatning af fri telefon og internet
 

Ophævelse af beskatning af fri telefon blev vedtaget i 2018, men skulle først have virkning fra og med 2020. Ophævelse af beskatningen tilbagerulles, så også i 2020 skal fri telefon og internet beskattes.

Beskatningsgrundlaget for fri telefon er 2.800 kr. i 2019. Betaler man topskat, svarer det til ca. 1.550 kr. i skat om året eller ca. 130 kr. om måneden. Betales der ikke topskat, så udgør skatten ca. 1.200 kr. eller ca. 100 kr. om måneden.  

Ophævelse af gennemsnitsmetoden for hovedaktionærers aktier og anparter
 

Hvis man har aktier med forskellige aktieklasser i samme selskab, så opgøres anskaffelsessummen ud fra gennemsnitsmetoden. Har man f.eks. A og B aktier, lægges anskaffelsessummen for begge aktieklasser sammen. Så er den faktiske anskaffelsessum for A aktierne højere end B aktierne, ”flyttes” noget af anskaffelsessummen for A aktierne over på B aktierne ved salg af B aktierne.
 
En generationsskiftemodel der kan anvendes, hvis f.eks. et barn skal ind i virksomheden, er den såkaldte A/B model. Barnet kan købe eller få overdraget B aktier eller anparter til kurs 100, hvis den nuværende ejer får tildelt en ”forlods udbytteret” som svarer til markedsværdien af selskabet. Fordelen ved modellen er, at der ikke kræves så meget likviditet at indtræde i virksomheden, da markedsværdien af virksomheden skal tilgå den nuværende ejer. 
 
Hvis anskaffelsessummen for A aktierne har været høj, vil konsekvensen af at overdrage B aktier til barnet til kurs 100, at overdrager kan konstatere et skattemæssigt tab, som kan modregnes i anden aktieindkomst og andre skatter efter særlige regler. Det betyder selvfølgelig, at anskaffelsessummen for restbeholdningen nedsættes, så ved et senere salg eller generationsskifte af den resterende del af selskabet, vil der blive konstateret en større avance. 
 
Det fremgår af det fremsatte lovforslag, at Skattestyrelsen i flere sager har konstateret, at denne model er udnyttet til at skabe betydelige kunstige tab.
 
Som følge heraf, foreslås det, at hovedaktionærer skal foretage en fordeling af anskaffelsessummen på aktieklasserne på grundlag af handelsværdien af de enkelte aktier på afståelsestidspunktet. Da B aktierne typisk har en lavere værdi end A aktier, da den forlods udbytteret er tillagt A aktierne, vil anskaffelsessummen for B aktierne typisk svare til kurs 100, så der ikke konstateres et tab ved overdragelse af B aktierne til børn. Konsekvensen bliver så, at anskaffelsessummen for A aktierne bibeholdes ved en senere afståelse. 
 
Med de nye regler, sker der ikke en begrænsning i adgangen til at anvende A/B-modellen ved generationsskifte. Om det er den mest hensigtsmæssige måde at generationsskifte på, skal vurderes i hvert enkelte tilfælde.   

Vedtages lovforslaget i uændret form, vil det få virkning for overdragelser der sker den 1. oktober 2019 eller senere. 
 
De nye regler kommer som nævnt alene til at gælde for hovedaktionærer. Er man ikke hovedaktionær, og har aktier med forskellige aktieklasser i samme selskab, skal anskaffelsessummen fortsat fordeles efter gennemsnitsmetoden.

Andre forslag
 

Der stilles en lang række forslag på afgiftsområdet mv, f.eks.:
 
  • Skærpet bødepraksis ved overtrædelse af registreringsafgiftsloven
  • Forenkling af inddrivelsesområdet for at understøtte det nye it-system for inddrivelse
  • Forhøjelse af afgift på engangsservice, bæreposer og tobak
  • Forslag som primært bringer momslovens regler i overensstemmelse med EU-reglerne og implementerer nye EU momsregler, som skal være vedtaget senest 1. januar 2020. 
  • Ændre udbetalingsreglerne for børne- og ungeydelsen, så ydelsen som udgangspunkt udbetales med halvdelen til hver af forældrene med fælles forældremyndighed over barnet. Det foreslås endvidere, at indkomstaftrapningen individualiseres, så aftrapningen sker på grundlag af hver af ydelsesmodtagernes individuelle indkomstforhold. 

Har du spørgsmål?


Vi hjælper gerne, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til revision. Ring enten på telefon 36 72 03 66 eller skriv til os via vores kontaktformular, og så ringer vi dig op hurtigst muligt. 
Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
22. september 2021
Acontoskatten november 2021
Skal den nedsættes eller bortfalde, eller skal der foretages en frivillig indbetaling af acontoskat?
Læs indlæg
4. februar 2021
Orientering: Aktuelle skattemæssige forhold
Her læser du om aktuelle skattemæssige forhold for personer - heriblandt frivillig indbetaling af restskat, befordringsfradrag og andre fradrag »
Læs indlæg
5. januar 2021
Nyt beskatningsgrundlag for fri bil fra den 1. juli 2021
Regeringen og dens støttepartier har indgået en aftale om grøn omstilling af vejtransporten den 4. december 2020. Læs mere her »
Læs indlæg
Revision og regnskab
Skat og rådgivning
Om Hartzberg+
   
Hartzberg+ · Øster Allé 56, 1 · 2100 København Ø · Telefon: 36 72 03 66 · E-mail: info@hartzbergplus.dk · CVR: 40535349
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Hartzberg+ | Øster Allé 56, 1 | 2100 København Ø | Tlf.: 36720366 | info@hartzbergplus.dk